Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nữ yêu tinh, quỷ cái ăn thịt người
    (nghĩa bóng) quỷ dạ xoa, con mụ tàn ác