Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Quá trình phi tiền tệ hoá; giảm bớt sử dụng tiền mặt

    * Các từ tương tự:
    demonetization