Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enthusiast /in'θju:ziæst/  /in'θu:ziæst/

 • Danh từ
  (+ for, about)
  người nhiệt tình, người say mê
  an enthusiast for (aboutall kinds of pop music
  người say mê mọi loại nhạc pop

  * Các từ tương tự:
  enthusiastic, enthusiastically