Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    môn đồ, đệ tử (của một lãnh tụ hay ông thầy về tôn giáo , chính trị, nghệ thuật…)
    a disciple of Socrates
    môn đồ của Socrat