Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aficionado /ə,fisjiə'nɑ:dəʊ/  /ə,fi∫jiə'nɑ:dəʊ/

  • Danh từ
    (số nhiều aficionados)
    người say mê (một môn thể thao, một thú giải trí nào đó)
    an aficionado of bullfighting
    người say mê đấu bò