Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

student /'stju:dənt/  /'stu:dənt/

 • Danh từ
  sinh viên
  a BA student
  sinh viên đại học (học để thi lấy bằng cử nhân)
  a medical student
  sinh viên y khoa
  (Mỹ) học sinh
  student of something
  người nghiên cứu; người ham tìm hiểu (môn gì đó)
  a student of theology
  người nghiên cứu thần học

  * Các từ tương tự:
  student interpreter, student lamp, studentship