Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  học sinh; học trò
  chúng nó cả thảy là ba mươi học sinh trong lớp
  the painting is the work of a pupil of Rembrandt
  bức họa là của một học trò của Rembrandt
  Danh từ
  (giải phẫu)
  con ngươi đồng tử (ở mắt)

  * Các từ tương tự:
  pupil-teacher, pupilage, pupilar, pupilarity, pupilary, pupilise, pupilize, pupillage, pupillarity