Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người cuồng tín

    * Các từ tương tự:
    zealotic, zealotism, zealotry