Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

zealotism /'zelətizm/  

  • Danh từ
    lòng cuồng tín; tính quá khích