Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • người tin mù quáng (thường là về tôn giáo, chính trị)

    * Các từ tương tự:
    bigoted, bigotry