Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chiến đấu
  the strikers were in a militant mood
  những người đình công đã ở trong tâm trạng sẵn sàng chiến đấu
  Danh từ
  chiến sĩ