Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extremist /ik'stri:mist/  

  • Danh từ
    (thường xấu)
    người cực đoan
    extremist policies
    những chính sách cực đoan