Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • da thuộc màu vàng xỉn
  màu vàng xỉn, màu da bò
  in the buff
  (Anh, khẩu ngữ)
  trần truồng
  strip to the buff
  xem strip
  Tính từ
  [có] màu vàng xỉn, [có] màu da bò
  a buff uniform
  bộ đồng phục màu da bò
  Động từ
  đánh bóng bằng nùi mềm
  buff [upshoes with a cloth
  đánh bóng giày bằng miếng vải
  Danh từ
  (đặt sau một danh từ)
  người sành (về một môn gì đó)
  an opera buff
  người sành về nhạc kịch

  * Các từ tương tự:
  buffalo, buffer, buffer area, buffer memory, buffer state, Buffer stocks, buffer storage, buffered channel, buffered interface