Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người nghiện
  a heroin addict
  người nghiện bạch phiến
  a football addict
  người nghiện đá bóng, người mê đá bóng

  * Các từ tương tự:
  addicted, addiction, addictive