Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

addiction /ə'dik∫n/  

  • Danh từ
    sự nghiện
    overcome one's addiction to alcohol
    khắc phục được thói nghiện rượu