Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (lóng)
    dân nghiện, dân nghiện heroin