Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

addictive /ə'diktiv/  

  • Tính từ
    gây nghiện
    coffee is addictive in a mild way
    cà phê gây nghiện nhẹ