Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  nghiện
  become addicted to alcohol
  trở nên nghiện rượu
  addicted to television
  nghiện tivi, mê TV