Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (dược phẩm) viên tròn
  the pill
  (cách viết khác the Pill) (khẩu ngữ) viên thuốc ngừa thai
  be (goon the pill
  [bắt đầu] uống thuốc ngừa thai đều đặn
  a bitter pill
  xem bitter
  sugar (sweeten) the pill
  làm cho (một điều khó chịu) bớt khó chịu

  * Các từ tương tự:
  pillage, pillager, pillar, pillar-box, pillbox, pillion, pilliwinks, pillory, pillow