Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đi dạo chơi (thường chỉ ngắn ngày)
    bãi biển đông nghẹt những ngày đi dạo chơi ban ngày

    * Các từ tương tự:
    tripper-man