Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đỡ tải băng chuyền; người gạt băng chuyền