Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demonetise /di:'mʌnitaiz/  

  • Ngoại động từ
    huỷ bỏ (một thứ tiền tệ)

    * Các từ tương tự:
    demonetise