Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vampire /'væmpaiə[r]/  

 • Danh từ
  ma cà rồng
  kẻ hút máu, kẻ bóc lột
  (cách viết khác vampire bat)(động vật) dơi quỷ (ở Trung và ở Nam Mỹ)

  * Các từ tương tự:
  vampire bat, vampire trap