Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nước ép, nước vắt (từ thịt, trái cây)
  one tomato juice and one soupplease
  làm ơn cho một nước cà chua và một xúp nhé
  (sinh vật) dịch
  gastric juice
  dịch vị
  (khẩu ngữ) dòng điện
  turn on the juice
  bật điện lên
  dầu xăng
  we ran out of juice on the motorway
  chúng tôi đã cạn xăng khi đang chạy xe trên xa lộ
  stew in one's juice
  xem stew

  * Các từ tương tự:
  juiceless, juicer