Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alcohol /'ælkəhɒl/  /'ælkəhɔ:l/

 • rượu, cồn
  alcohol lamp
  đèn cồn
  prohibit the sale of alcohol
  cấm bán rượu
  alcohol fermentation
  sự lên men rượu

  * Các từ tương tự:
  alcoholic, alcoholisation, alcoholise, alcoholism, alcoholization, alcoholize, alcoholometer, alcoholometry