Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alcoholometry /,ælkəhɔ'lɔmitri/  

  • Danh từ
    phép đo rượu