Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alcoholometer /,ælkəhɔ'lɔmitə/  

  • Danh từ
    ống đo rượu