Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alcoholism /,ælkəhɒlizəm/  /,ælkəhɔ:lizəm/

  • Danh từ
    chứng nghiện rượu
    bệnh do nghiện rượu