Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alcoholisation /,ælkəhɔlai'zei∫n/  

  • Danh từ
    sự cho chịu tác dụng của rượu
    sự cho bão hoà rượu