Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alcoholize /'ælkəhɔlaiz/  

  • Ngoại động từ
    cho chịu tác dụng của rượu
    cho bão hoà rượu