Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alcoholise /'ælkəhɔlaiz/  

  • Ngoại động từ
    cho chịu tác dụng của rượu
    cho bão hoà rượu