Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whisky-liver /'wiski'liv/  

  • Danh từ
    (y học) bệnh x gan vì rượu