Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sặc mùi rượu (người nghiện rượu)