Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whiskers /'wiskəz/  /'hwiskəz/

  • Danh từ
    râu má (của người)
    be the cat's whiskers (pyjamas)
    xem cat