Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cái [để] đập, cái [để] đánh
    cái đập thảm
    cái đánh trứng
    người lùa, người dồn (chim, thú rừng) về phía người săn (có súng)