Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whisker /'wiskə[r]/  /'hwiskə[r]/

 • Danh từ
  ria (mèo, chuột)
  by a whisker
  chỉ chút ít, vừa sít
  he won the race by a whisker
  nó thắng cuộc chạy đua chỉ vừa sít

  * Các từ tương tự:
  whiskered, whiskers