Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flitter-mouse /flitter-mouse/  

  • Danh từ, số nhiều flitter-mice
    (động vật học) con dơi