Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    bay chuyền; bay qua bay lại

    * Các từ tương tự:
    flitter-mice, flitter-mouse