Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

powder-magazine /'paʊdəmægəzi:n/  

  • Danh từ
    kho thuốc súng