Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

besprinkle /bi'spriɳkl/  

  • Ngoại động từ
    vảy, rắc, rải