Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

powder-horn /'paudəhɔ:n/  

  • Danh từ
    (sử học) sừng đựng thuốc súng