Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiếng be (tiếng lừa kêu)
    Động từ
    be lên (như lừa kêu)
    anh ta cười hô hô!