Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

powder-keg /'paudəkeg/  

  • Danh từ
    thùng thuốc súng
    tình thế tiềm tàng nguy hiểm dễ bùng nổ