Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [có] màu xanh nhạt