Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comminute /'kɔminju:t/  

  • Ngoại động từ
    tán nhỏ, nghiền nhỏ
    chia nhỏ (tài sản)

    * Các từ tương tự:
    comminuted