Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái nạo; cái giũa thô
  tiếng nạo; tiếng kèn kẹt
  the rasp of a saw on wood
  tiếng cưa gỗ kèn kẹt
  Động từ
  nạo; giũa
  (thường + out) rít lên
  rasp [outinsults
  rít lên những lời chửi rủa
  kêu kèn kẹt, phát ra những tiếng như nạo vào tai
  giọng nói như nạo vào tai
  một người học đàn cò cử kéo vi-ô-lông
  rasp something away (off)
  nạo (giũa) (cái gì) đi
  rasp off the rough edges
  giũa các gờ xù xì đi

  * Các từ tương tự:
  raspatory, raspberry, raspberry-cane, rasper, rasping, raspy