Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

raspy /'rɑ:spi/  

  • Tính từ
    (như) rasping
    dễ bực tức, dễ cáu