Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng kêu ộp ộp (ếch kêu); tiếng quạ quạ (quạ kêu)
  Động từ
  kêu ộp ộp (ếch); kêu quạ quạ (quạ)
  (tiếng lóng) ngỏeo, củ
  croak something [out]
  nói khàn khàn, nói giọng khản đặc
  cô ta chỉ có thể nói khàn khàn vì bị cảm lạnh nặng
  nó nói ra vài tiếng giọng khản đặc

  * Các từ tương tự:
  croaker, croakily, croaky