Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ báo điềm gỡ
    người hay càu nhàu; người bi quan
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bác sĩ