Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exertion /ig'zɜ:∫n/  /ig'zɜ:rzn/

  • Danh từ
    sự áp dụng
    áp dụng quyền hành đối với người khác không phải lúc nào cũng là khôn ngoan, thuyết phục có thể hay hơn
    sự cố gắng, sự nỗ lực
    anh ta không nâng được tảng đá mặc dù đã cố gắng hết sức